Cíl projektu:

Projekt řeší dlouhodobou komplexní pomoc znevýhodněné skupině mladých lidí z dětských domovů v integraci do života společnosti. Hlavním cílem projektu je umožnit dětem a mladým lidem získat praktické zkušenosti a dovednosti potřebné pro zvládání požadavků samostatného života, a to zejména řešení situací spojených se vzděláním, zaměstnáním, bydlením, hospodařením a nakládáním s penězi, osobním životem, volným časem apod.

Termín realizace projektu:

1.5.2011 - 30.4.2013

Realizované aktivity

1. Víkendová setkávání pro děti a mladé lidi z dětských domovů

7. – 8. 5. 2011
Víkendové setkání, jehož cílem byl rozvoj kladného vztahu k práci, k životnímu prostředí, upevňování sociálních vazeb a komunikačních dovedností. Celé setkání se neslo v duchu akce Zlínské jaro 2011. Setkání se zúčastnilo 22 klientů z 3 dětských domovů.

25. – 26. 6. 2011
Víkendové setkání bylo zaměřeno na seznámení klientů s prací na biofarmě, upevňování sociálních vztahů. Hostem setkání byl Zoltán Žiga, bývalý klient dětského domova, který se snažil klientům, prostřednictvím autentického vyprávění, přiblížit, jaké nástrahy mohou očekávat při opuštění dětského domova. Setkání se zúčastnilo 13 klientů z 3 dětských domovů.

9. – 11. 9. 2011
Cílem víkendového setkání bylo zapojit klienty do ergoterapie, rozvíjet jejich sociální dovednosti, upevňovat pracovní návyky, stimulovat komunikační dovednosti. Program setkání byl doplněn o návštěvu divadelního představení „Paso a paso – cesta zraněného bojovníka“, jehož hlavními aktéry byli bývalí klienti dětských domovů. Klientům tak byla ukázána možná cesta po opuštění dětského domova a možnost aktivního využití volného času a touto cestou tak preventivně předcházet podlehnutí sociálně patologickým jevům. Setkání se zúčastnilo 18 klientů ze 4 dětských domovů.

18. – 20. 11. 2011
Během víkendového setkání si klienti rozvíjeli sociální kontakty, cvičili asertivitu, schopnost zapojit se do skupinové práce. Setkání bylo doplněno o exkurzi v pekárně PENAM a návštěvu interaktivní výstavy „Poznej sám sebe“, která byla zaměřena na jednotlivé lidské smysly. Setkání se zúčastnilo 17 klientů ze 4 dětských domovů.

27. – 29. 1. 2012
Během víkendového setkání se klienti seznámili se zásadami poskytování první pomoci, rozvíjeli si sociální dovednosti, posilovali týmovou spolupráci. Cílem „úkolové hry ve městě“ bylo zdokonalení sociálních a komunikačních dovedností klientů a podpora rozvoje v tomto směru. Můžeme tak mluvit o jakési „sociální podpoře“, která se díky zpětné vazbě od okolí tímto klientům dostává. Prostřednictvím zadaných úkolů si klienti mohli vyzkoušet řadu praktických činností, se kterými se mohou setkat v každodenním životě (např. zjišťování dopravního spojení, nakupování, fungování úřadů a kulturních institucí). Setkání se zúčastnilo 24 klientů.

27. – 29. 4. 2012
Setkání bylo zaměřeno na posílení asertivního chování klientů, rozvoj paměti, komunikačních dovedností. Klientům byla i na tomto setkání zprostředkována možnost zdokonalení se v sociálních dovednostech a v tomto smyslu tedy „sociální podpora“ při rozvoji sebe sama. Prostřednictvím návštěvy veřejných institucí (Komerční banka, Česká pošta). U klientů se projevila větší míra samostatnosti, zmírnění komunikačních bariér mezi nimi a pracovníky institucí. Setkání se zúčastnilo 14 klientů.

4. – 6. 5. 2012
Celé víkendové setkání se neslo v duchu festivalu demokracie a občanské společnosti Zlínské jaro, který ve Zlíně probíhal. Klienti se přímo zapojovali do některých aktivit festivalu, ať už jako účastníci výstav, či aktivně při sběru odpadků a čištění veřejných prostranství, nebo při Jarmarku NNO. Cílem bylo stimulovat klienty k pozitivnímu vztahu k přírodě, snaha o jejich nasměřování ke zdravému životnímu stylu, podporovat schopnost pomoci druhým, seznámit je s možnostmi aktivního využití volného času, prevenci rizikového chování. Setkání se zúčastnilo 15 klientů z 3 dětských domovů.

18. – 21. 10. 2012 – VÝCVIK SOCIÁLNĚ-PSYCHOLOGICKÝCH DOVEDNOSTÍ PRO KLIENTY
Tématem výcviku byla komunikace. Tímto směrem se také odvíjely aktivity, které tvořily náplň setkání. Cílem tohoto výcviku byl rozvoj komunikačních a interakčních dovedností klientů, stejně jako prohloubení sebereflexe. Na základě zážitkových aktivit a vzájemného sdílení zkušeností měli účastníci také možnost zdokonalit své sociální dovednosti. Aktivity probíhaly jak individuálně, tak skupinově a byly tak zaměřeny jednak na sebepoznání, ale také na rozvoj skupinové interakce a spolupráce. Výcviku se zúčastnilo 11 klientů z 3 dětských domovů.

2. INDIVIDUÁLNÍ SETKÁVÁNÍ A PRÁCE S KLIENTEM

Klientům zapojeným do projektu je poskytováno bezplatné poradenství v prostorách poradny (Dětská 4698, 760 05 Zlín). S klienty pracují odborní pracovníci, psycholog a speciální pedagog, na základě metodiky práce s klientem. Z každého setkání s klientem je vyhotovován písemný záznam, který je součástí karty poradenství klienta.

3. ERGOTERAPIE

Dětem starším 15 let umožňujeme praktickou zkušenost v rámci brigády v ergoterapeutickém pracovišti Mraveniště (nácviková kavárna). Každý klient, který absolvuje praktický nácvik v ergoterapeutickém pracoviště Mraveniště – kavárna, obdrží osvědčení. Noví zájemci o zařazení do plného provozu ergoterapetuckého pracoviště Mraveniště – nácviková kavárna, absolvují 40 hodinový Teoreticko-praktický kurz, jehož absolvování je jednou z podmínek přijetí do ergoterapie. O absolvování kurzu obdrží klienti osvědčení.

4. VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ PROJEKTU

Od června 2011 jsou 3 pracovnice projektu zapojeny do dvouletého výcviku Sociální pracovník v oblasti práce s rodinou – systematický výcvik – akreditace MPSV. Dále se 2 pracovnice projektu zúčastnily akreditovaného kurzu Dramaterapie a 2 pracovnice projektu kurzu Sociální práce v sociálně-právní ochraně dětí.

3 pracovnice se zúčastnily 3 denního zážitkového semináře Vzdělávání odborníků OSPOD a doprovázejících organizací pro náhradní péči. 1 pracovnice projektu absolvovala kurz Terapeutické techniky zaměřené na narativní přístup. 1 pracovnice projektu absolvovala Psychosociální výcvik.

Fotogalerie